Werkzaamheden van de stichting

De werkzaamheden van de Sint Clemens Stichting bestaan enerzijds uit het uitvoering geven aan haar doelstelling en anderzijds het zorgvuldig  beheren van het vermogen van de Sint Clemens Stichting. Daartoe pleegt het bestuur (of een daartoe gemandateerde delegatie van het bestuur) periodiek overleg met de financiële instelling(en) waar het vermogen van de Sint Clemens Stichting is ondergebracht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur.
Dat betekent dat het bestuur besluit over aanvragen  voor financiële ondersteuning en het bestuur geeft ook verdere uitvoering (schriftelijke mededeling; beschikbaar stellen van gelden) aan het genomen besluit.

Het bestuur, bestaande uit minimaal 5 en maximaal 7 personen, komt minimaal twee maal per jaar in vergadering bijeen.
De Sint Clemens Stichting heeft géén werknemers in dienst en de bestuurders genieten géén vergoeding voor hun werkzaamheden.
De financiële- en administratieve controle is uitbesteed aan een (externe) accountant.