Financiering en schenkingsbudget

Het financiering- en schenkingsbudget laat zich als volgt omschrijven. 

De Sint Clemens Stichting werft niet actief gelden en/of goederen.
De baten, bestaande uit beleggingsresultaten verminderd met de kosten, worden ingezet om te beantwoorden aan de doelstelling van de Sint Clemens Stichting.
De Sint Clemens Stichting kwalificeert dientengevolge als een “vermogensfonds”.
Met betrekking tot de winstbestemming is het navolgende (statutair) vastgelegd.
In verband met de instandhoudingseis van het eigen vermogen (algemene reserve) vindt uit het positieve saldo van baten en lasten, zijnde het voordelig saldo, eerst een toevoeging plaats aan de algemene reserve met de mutatie van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (bron: CBS) over de omvang van dat eigen vermogen bij het begin van een jaar.
Voor zover er na voornoemde dotatie nog een voordeligsaldo resteert, wordt dit aan de  bestemmingsreserves toegevoegd.
Indien en voor zover in enig jaar het resultaat de dotaties aan het vermogen niet toelaat, zullen inhaaldotaties plaatsvinden ten laste van dat jaar om het dotatietekort van een voorafgaand jaar aan te vullen, alvorens een dotatie aan de algemene bestemmingsreserve plaatsvindt.
De kosten van de Sint Clemens Stichting worden gevormd door de kosten van beleggingen en algemene kosten. Onder de kosten van de beleggingen zijn begrepen de kosten en provisies van effecten alsmede kosten voor bewaarloon. De algemene kosten omvat de kosten van de (externe) accountant, secretariaatskosten alsmede overige algemene kosten.

De Sint Clemens Stichting heeft in de achterliggende periode schenkingen gedaan aan (niet limitatief):
Bureau Jeugdzorg Limburg, Roermond
Stichting Xonar, Maastricht
Stichting Wigwam Vallei Nederland, Valkenburg a/d Geul
Basisschool “de Letterdoes”, Maastricht
Basisschool “t Spoor”,  Maastricht
Stichting Rubicon Jeugdzorg, Horn
Stichting de Maasgouwschool, Maastricht
Stichting Kindante, Sittard
Stichting Futura, Maastricht
Stichting ’t Wieckerhoes, Maastricht
etc……

Over de afgelopen jaren werd, gemiddeld en afgerond op € 1.000,=, per toegewezen aanvraag geschonken een bedrag van:
2010  € 12.000,=
2011  € 13.000,=
2012  € 15.000,=
2013  € 10.000,=
2014  €   6.000,=
2015  € 16.000,=
2016  € 15.000,=