Exploitatie overzicht


Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 2016 (vergeleken 2015) (x € 1,00)
  2015 2016
Opbrengsten 192.017 137.092
Lasten    
Overige Bedrijfskosten 33.509 31.292
Resultaat uit gewone bedrijfsuit-
oefening voor belastingen
158.508 105.800
Belastingen    
Resultaat na belasting 158.508 105.800

Toelichting
De opbrengsten bestaan uit: Ontvangen rente (liquide middelen); Koersresultaat Effecten; Ontvangen Dividend en Ontvangen Couponrente. 

De Jaarrekening is door de accountant voorzien van een goedkeurende verklaring.

De Overige Bedrijfskosten zijn onder te verdelen in:

  2015 2016
Kosten Beleggingen 27.387 24.449
Algemene Kosten 6.122 6.843
  33.509 31.292
     
Verstrekte subsidie 64.468 201.746