Doel van de stichting

Het doel van de Sint Clemens Stichting luidt (art. 2 van de Statuten):
Het door middel van financiële ondersteuning bevorderen en stimuleren van aktiviteiten op het gebied van het welzijn ten behoeve van jeugdigen tot drieëntwintig jaar in de regio Zuid Limburg, in het bijzonder kwetsbare jongeren en hun omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Een aanvraag voor het verstrekken van een financiële ondersteuning wordt niet alleen op de hierboven genoemde aspecten getoetst.
Tevens wordt bezien of voor de gevraagde ondersteuning niet elders een voorziening, die kan voorzien in het gevraagde, bestaat.
Bovendien wordt beoordeeld of de vrager van de financiële ondersteuning niet zelf (financieel) in staat is om in de gevraagde ondersteuning te voorzien.
Aan het verstrekken van een financiële ondersteuning kunnen voorwaarden gesteld worden.
Van een besluit op een aanvraag, zowel positief als negatief, wordt steeds schriftelijk mededeling aan de aanvrager gedaan.

Uitbreiding van het vermogen van de Sint Clemens Stichting, anders dan door het behalen van beleggingsresultaten, wordt niet nagestreefd.

Het behalen van winst of een positief exploitatieresultaat is géén doelstelling van de stichting.

Een (digitaal)aanvraagformulier (in "Word") voor het verkrijgen van een bijdrage is op te vragen via het postadres van de Sint Clemens Stichting. (Molenweg 126, 6104RG Koningsbosch).
Wij verzoeken u uw aanvraag in te dienen zowel digitaal (vergeet daarbij niet alle bijlagen in te scannen en mee te sturen) als via de gewone post.