Beleidsplan

Beleidsplan.

1. Inleiding
Het "beleidsplan" is een geschrift dat inzicht geeft in de manier waarop uitvoering zal worden gegeven aan de doelstelling van de Sint Clemens Stichting.
Het beleidsplan berust op een wettelijke regeling en dient (minimaal) inzicht te verschaffen in:
- de door de instelling te verrichten werkzaamheden
- de wijze waarop de instelling fondsen wil verwerven
- de wijze waarop de instelling verkregen fondsen zal beheren
- de wijze waarop en aan welke doelen de verkregen inkomsten worden besteed.
Hoewel een aantal van de hierboven genoemde aspecten elders op de website is vermeld geven wij hieronder nogmaals (ter beantwoording aan de wettelijke vereisten) een opsomming.

2. Strategie
2.1 Kernprincipes van de Sint Clemens Stichting.
- Statutaire doelstelling:
Het door middel van financiële ondersteuning bevorderen en stimuleren van activiteiten op het gebied
van het welzijn van jeugdigen tot 23 jaar in de regio Zuid-Limburg, in het bijzonder de kwetsbare jeugdigen
en hun omgeving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Met haar doelstelling beoogt de Sint Clemens Stichting het algemeen belang te dienen.
- Afwezigheid van winstoogmerk.
De Sint Clemens Stichting geeft uitvoering aan de doelstelling zonder enig winstoogmerk.
Ook het behalen van een positief exploitatieresultaat is geen doelstelling.
- Bestemming liquidatiesaldo
In geval van opheffing van de Sint Clemens Stichting dient een batig liquidatiesaldo te worden besteed
aan een "ANBI-instelling" met een gelijksoortige doelstelling of (indien de organisatie in het buitenland
gevestigd is) aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut
beoogd en die een soortgelijke doelstelling heeft.
De huidige statuten voldoen op dit aspect niet aan de vigerende regelgevend, echter er geldt hiervoor een
overgangsregeling en wel zodanig dat bij een eerstvolgende statuten wijziging (om een andere reden) de
bestemming van het liquidatiesaldo dient te worden aangepast.
Overigens zal, bij een eerdere liquidatie van de Sint Clemens Stichting, wel uitvoering gegeven worden aan de
vigerende regelgeving.

3. Beleid.
3.1 Te verrichten werkzaamheden
De Sint Clemens Stichting geeft al vele jaren financiële ondersteuning aan sociale- en maatschappelijke
organisaties ten behoeve van jeugdigen tot 23 jaar.
Door het financieel ondersteunen van diverse initiatieven en projecten krijgt de doelgroep een kans zich positief
te ontwikkelen in onze moderne samenleving.
De Sint Clemens Stichting financiert uitsluitend projecten en geen exploitatie.

3.2 Werving van gelden.
De Sint Clemens Stichting werft geen gelden.

3.3 Vermogen van de Sint Clemens Stichting.
De Sint Clemens Stichting streeft na niet meer vermogen aan te houden dan nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling (zie hierboven par. 2.1) van de stichting.
Het vermogen van de Sint Clemens Stichting kent naast een zogenoemde "Bestemmingsreserve" een
"Algemene Reserve". Laatstgenoemde reserve dient ter vrije besteding van de te verrichten werkzaamheden
(zie hierboven par. 3.1)

3.4 Bestedingsbeleid.
Een vanuit de samenleving verkregen verzoek om financiële ondersteuning (subsidie) wordt niet alleen aan de
statutaire doelstelling van de Sint Clemens Stichting getoetst doch ook wordt bezien of er voor de gevraagde
financiering niet elders een voorziening bestaat en/of de subsidievrager niet zelf in staat is om in de gevraagde
financiële ondersteuning te voorzien.
Van een (in gezamenlijkheid) genomen besluit van het bestuur van de Sint Clemens Stichting wordt steeds
schriftelijk mededeling gedaan aan de verzoeker.
Aan een besluit kunnen voorwaarden gesteld worden.

4 Overige
4.1 Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Sint Clemens Stichting ontvangen geen beloning (noch vacatiegelden) voor hun
werkzaamheden.
Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie, mits niet bovenmatig, worden
vergoed.
De Sint Clemens Stichting heeft geen personeel in dienst.

4.2 Beschrijving van de administratieve organisatie.
De (financiële) administratie van de Sint Clemens Stichting is opgedragen aan de Penningmeester, die daarbij
ondersteund wordt door de Secretaris.
Financiële mutaties worden steeds verantwoord op de bankrekening(en). Er is geen kasverkeer.
De jaarrekening van de Sint Clemens Stichting wordt (thans) opgesteld door Baat Accountants & Adviseurs te
Sittard.

4.3 Publicatieplicht.
De Sint Clemens Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website
www.sintclemensstichting.nl